HOME
 

Chinese Aces of WW2

Hawks Over China by Roy Grinnell
Hawks Over China by Roy Grinnell
 

_________________________________________________

Kuei-Tan Li * Kwei-Tan Li (KIA 18feb38)

12    *
Chi-Sheng Liu Chi-Sheng Liu 11.33 - 9   *
Chui-Kang Liu Chui-Kang Liu 11 - 7   *
Chu (Chi) Lo 11
"Buffalo" (John Wong)

Sun-Shui Wong
(17FS)

8.5 / 0 / 1  *
John Wang Kuang-Fu Wang (CAF) (7 Prv Sqn)

8.5 - 6.5 / 0 / 5
Yu-Hsin Kao (Kao Yau-Hain) 8 (+1 sh) / 0 / 1   *
Pao-Kang Yuan 8
Tan (Kun, Kan) Kuan 8 - 5
Arthur Chin "Art"  (Chen Ruitian)

Shui-Tin (Arthur) Chin
(Portland, Oregon

6.5 / 0.5 / 2  *
Tsi-Lan Tsang (8FS)

6 / 0 /1
Jui-Tien Chen 6
Che-Kei Chow  6
Ting-Fong Chow 6   *
Shing-Yui Huang 6
Hsin-Jui Kwang 6
Yi-Chin Le Yi-Chin Le 6   *
Chung-Wu Liu 6   *
Chi-Hang Kao * Chi-Hang Kao (KIA ?nov37)

6 - 5   *
Chi-Wei Chen 5
Chin-Hsun Chu 5
Pei-yang Hwang 5
Ji-Chun Lu * Ji-Chun Lu  (KIA ?)

5   *
Yin-Chu Mao 5   *
Pan Yang "John Wong" Hwang "John" (John P.H. Hwang or John Wong)

Pan-Yang Wong  (Pung-Yung Hwang)
(17th FS)

5 / 0 / 0  *
Jia-Xun Zhu 5   *
     

Most of these men were involved in the war with Japan before WW2 "officially" began

_________________________________________________

Related Sites

Chinese Bi-Plane Aces

Magnus' Chinese Air Aces

_________________________________________________

Some content on this site is probably the property of acesofww2.com unless otherwise noted.     Mail